Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Štandardná liečba pupočníkovou krvou

Pupočníková krv sa môže využiť pri liečbe ochorení ako:

1. Malígne ochorenia krvi:

  • Leukémie
   • Akútna lymfoblastová leukémia
   • Akútna myeloblastová leukémia
  • Lymfómy
   • Hodgkinov lymfóm
   • Vybrané Non-Hodgkinove lymfómy ako napr. Burkittov lymfóm, folikulárny lymfóm
  • Myelómy
  • Mnohopočetný myelóm
  • Myelodysplastické syndrómy

2. Ochorenia krvi (nemalígne) získané:

 • Aplastická anémia

3. Ochorenia krvi (nemalígne) vrodené:

 • Talasémie
 • Kosáčikovitá anémia
 • Fanconiho anémia
 • Blackfan-Diamondova anémia

4. Poruchy imunity získané:

 • Skleróza multiplex
 • Systémový lupus erythematosus

5. Poruchy imunity vrodené:

 • Syndróm lenivých leukocytov
 • Wiskott-Aldrichov syndróm

6. Onkologické ochorenia – zhubné solídne nádory:

 • Ewingov sarkóm
 • Neuroblastóm
 • Rabdomyosarkóm
 • Tymóm
 • Wilmsov tumor (nefroblastóm)

7. Metabolické poruchy:

 • Osteopetróza
 • Tesaurizmózy ako Tay-Sachsova choroba
 • Gaucherova choroba
 • X-viazaná adrenoleukodystrofia

8. Choroba z ožiarenia

 

dieta sa hra

Transplantácia vlastnej pupočníkovej krvi – autológna (darcom aj príjemcom je ten istý človek)

Transplantácia vlastných krvotvorných kmeňových buniek znamená, že lekári použijú pupočníkovú krv na liečbu dieťaťa, ktorému bola odobraná pri pôrode, a to kedykoľvek počas celého jeho života. Pacient si teda „sám daruje svoje bunky”. Veľkou výhodou je, že telo a pupočníková krv proti sebe nebojujú, a preto nenastávajú po transplantácii komplikácie, čo sa môže stať v prípade použitia buniek od iného človeka.

Vlastná pupočníková krv sa môže použiť pri liečbe v prípadoch, kde sa štandardne používa vlastná kostná dreň alebo periférna krv. Potrebu liečby vlastnými krvotvornými kmeňovými bunkami, rovnako aj určenie ich zdroja stanovuje ošetrujúci lekár v spolupráci s transplantačnou komisiou.

Vlastná pupočníková krv dieťaťa bola doteraz použitá na transplantáciu pri ochoreniach: získaná aplastická anémia, neuroblastóm, akútna lymfoblastová leukémia, meduloblastóm, retinoblastóm, myelodysplastický syndróm a iné nádorové ochorenia. Vlastnú pupočníkovú krv však možno využiť aj na liečbu iných ochorení.

Hoci má vlastná pupočníková krv veľa výhod, niekedy je nutné na liečbu využiť pupočníkovú krv od súrodenca alebo cudzieho darcu. Predovšetkým ide o prípady, keď je ochorenie geneticky podmienené a vlastná pupočníková krv by teda nebola vhodným riešením.

Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné nielen v detskom veku, ale aj v dospelosti. S vekom pravdepodobnosť jej využitia narastá, pretože sa zvyšuje výskyt ochorení, pri liečbe ktorých sa využívajú vlastné krvotvorné kmeňové bunky. Transplantácií vlastných buniek sa dnes robí viac ako transplantácií buniek od darcu. Celosvetovo je pomer cca. 60:40 v prospech vlastných buniek. Je pravdepodobné, že so stále stúpajúcim počtom detí, ktoré majú uchovanú pupočníkovú krv pre vlastné použitie (v súčasnosti sa v Európe a Amerike odhaduje tento počet na 2,5 milióna) v rodinných bankách pupočníkovej krvi, bude narastať aj počet jej využití na liečbu. Potenciál vlastnej pupočníkovej krvi môžu dnes využiť  len nedávno narodené deti, pretože rodinné banky pupočníkovej krvi existujú necelé dve desaťročia. Pravdepodobnosť využitia bude stúpať aj vďaka početným klinickým štúdiám a stále sa rozširujúcemu počtu diagnóz, liečiteľných vlastnou pupočníkovou krvou.

Transplantácia pupočníkovej krvi od súrodenca – alogénna súrodenecká

surodenecPupočníková krv môže byť použitá aj na liečbu chorého súrodenca. V porovnaní s podaním pupočníkovej krvi od celkom cudzieho darcu, majú súrodenecké transplantácie lepšie výsledky a nižšie riziko závažných komplikácií po transplantácii. Jedným z dôležitých ukazovateľov, či bude možné transplantovať pupočníkovú krv od súrodenca, je zhoda HLA znakov. V súčasnosti môže byť táto pupočníková krv použitá:

 1. pre súrodencov dieťaťa, ktorému bola pupočníková krv odobraná, v prípade plnej kompatibility (štatisticky cca. 25% súrodencov, čo je veľkou výhodou oproti veľmi nízkej pravdepodobnosti zhody HLA znakov v prípade vyhľadávania anonymného darcu) ako ideálny zdroj za účelom transplantácie medzi dvomi jedincami,
 2. pre súrodencov dieťaťa v prípade haploidentity (ďalšie 2 štvrtiny súrodencov), ak nie je k dispozícii vhodnejší darca,
 3. pre matku dieťaťa (haploidentická transplantácia so zdieľaním NIMA), ak nie je k dispozícii vhodnejší darca,
 4. pre otca dieťaťa (haploidentická transplantácia), ak nie je k dispozícii vhodnejší darca,
 5. ďalší príbuzní (za osobitných okolností by pupočníková krv mohla byt použitá na haploidentickú transplantáciu pre vzdialenejších príbuzných).

Haploidentické transplantácie sú veľmi náročné na prácu transplantačného tímu. Lídrami v tomto type transplantácií sú transplantačné centrá v USA a v Nemecku.

Ak je starší súrodenec chorý a matka je práve tehotná, lekári môžu odporučiť odber pupočníkovej krvi pre potrebu súrodenca. V takom prípade rodičia nehradia náklady za odber, spracovanie, ani uskladnenie pupočníkovej krvi. Viac o bezplatnom odbere pre chorého súrodenca.

Transplantácia pupočníkovej krvi od darcu – alogénna nepríbuzenská

Niektorí rodičia sa rozhodnú, že pupočníkovú krv nedajú uchovať pre potreby svojej rodiny. Darujú ju do registra darcov, kde je k dispozícii potenciálnym príjemcom z celého sveta. V takom prípade môžu zachrániť život cudzieho človeka. Musia si však byť vedomí toho, že darovaním pupočníkovej krvi strácajú nárok na jej využitie v čase potreby.

Pupočníková krv z registra darcov sa využíva najmä na liečbu leukémií u detí a dospelých, či genetických porúch krvotvorby a metabolizmu u detských pacientov.  Viac o registri darcov a podmienkach darovania pupočníkovej krvi nájdete na stránke Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek (www.eurocord.sk).

Pupočníková krv či iné zdroje krvotvorných kmeňových buniek boli použité pri liečbe nasledovných ochorení

 
pupočníková krv
iný zdroj krvotvorných kmeňových buniek
ochorenie / skupina ochorení
vlastná (autológna)
od súrodenca alebo iného darcu (alogénna)
vlastné (autológne)
od súrodenca alebo iného darcu (alogénne)
Onkologické ochorenia (nehematologické)
Neuroblastóm áno exp áno exp
Nádory mozgu áno4 exp áno exp
Ewingov sarkóm áno exp áno exp
Iné solídne nádory áno exp áno exp
Myeloproliferatívne ochorenia
Lymfómy áno áno3 áno áno3
Mnohopočetný myelóm áno áno3 áno áno3
Myelodysplastický syndróm áno1 áno4 nie áno
Poruchy tvorby červených krviniek
Získané (Aplastická anémia) áno áno4 nie áno
Vrodené (Fanconiho anémia) nie áno nie áno
Akútne leukémie
Akútna lymfoblastová leukémia áno1,2 áno4 áno1 áno
Akútna myeloblastová leukémia áno1 áno4 áno1 áno
Chronické leukémie
Chronická lymfatická leukémia áno3 áno3 áno3 áno3
Chronická myelocytová leukémia exp áno3,4 exp áno3
Fagocytárne poruchy nie áno nie áno
Dedičné metabolické poruchy
Leukodystrofie nie áno4 nie áno
Mukopolysacharidózy nie áno nie áno
Dedičné poruchy erytrocytov
Blackfanova-Diamondova anémia nie áno4 nie áno
Kosáčikovitá anémia ap. nie áno nie áno
Vrodené poruchy imunitného systému (SCID) nie áno4 nie áno
Iné dedičné ochorenia nie áno nie áno
Autoimunitné ochorenia áno exp áno exp

Poznámky:

  1. Iba pri nízko rizikových podtypoch tohto ochorenia, pri vysoko rizikových podtypoch by boli uprednostnené krvotvorné bunky
   od súrodenca alebo iného kompatibilného darcu, ak by boli k dispozícii.
  2. Pri ALL bola úspešne použitá aj autológna pupočníková krv.
  3. Iba pri vysoko rizikových podtypoch ochorenia.
  4. Pri tomto ochorení bola použitá pupočníková krv spracovaná odborníkmi Cord Blood Center Group.                                            exp. = experimentálne použitie, štandardne sa neodporúča.

Referencie k ochoreniam: